HemOm ossFöretagPrivatpersonerVaccinationerKontakta oss
Företag
Hälsokontroller
Arbetsmiljö
Lagstadgade undersökningar
Undersökningar och Intyg
Friskvård
Sjukvård
Rehabilitering
Utbildning

Fysisk Arbetsmiljö
Arbetsmiljön har stor betydelse för de anställdas hälsa och också för organisationens mål när det gäller produktivitet och kvalitet. Det finns starka skäl att regelbundet följa upp och ha kontroll på hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö.


Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)
Det systematiska arbetsmiljöarbetet intar en central plats i arbetsmiljölagstiftningen och i det förebyggande arbetet med att skapa säkra och trygga arbetsförhållanden.

Kartläggning av arbetsmiljöförhållanden, framtagning av handlingsplaner, rutiner och instruktioner samt utarbetning av policydokument är några av punkterna vi hjälper till med.

Skyddskommitéer och skyddsronder 
Vi medverkar vid skyddsronder samt assisterar i riskanalysarbetet och vid framtagning av skyddsinstruktioner.

Ergonomisk rådgivning
De flesta belastningsbesvär, belastningsskador och livsstilssjukdomar är onödiga. Individen kan påverka dessa genom att bli medveten om hur man lever och belastar sin kropp.

Vi identifierar skadliga faktorer i arbetsmiljön innan de har genererat onödiga besvär och skador hos individen.

 
    
 
Psykosocial Arbetsmiljö
Brister i den psykosociala arbetsmiljön ökar risken för ohälsa och frånvaro. Vi hjälper till med att förebygga och åtgärda psykosociala problem.

Psykoterapi och stödsamtal
Personliga problem och kriser, med symptom som ångest, stress, sömnbesvär och nedstämdhet, kan resultera i att en medarbetare inte fungerar i sin arbetsroll. Målet är att frigöra individens inneboende livsenergi och kapacitet, vilket vitaliserar motivation, engagemang och hälsa.
 
Konflikthantering
Ibland kan det behövas extern hjälp för att komma ur låsningar och få organisationen eller arbetsguppen att fungera igen. I samarbete med arbetsgivaren kartlägger vi bakgrund, nuläge och löser konfliktsituationerna.
 
Missbrukshantering
Vi hjälper till med att förebygga missbruk och assisterar vid missbruksbehandling.
 
Krishantering
Medarbetare och arbetsgivare behöver snabbt stöd i händelse av kris. En snabb och effektiv insats lindrar långvarigt personligt lidande
 

Arbetsgivaransvar -
vad säger lagen
Arbetsmiljölagen ställer krav på arbetsgivare att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 

>> Läs mer


   

Utskriftsvänlig sida
Sollentunahälsan AB | Tingsvägen 19 | 191 61 Sollentuna | Tfn 08 – 92 85 80 | info@sollentunahalsan.se
Provided by Webforum